تشکیل پرونده کد اقتصادی

تشکیل پرونده کد اقتصادی

جهت اخذ کد اقتصادی و قبل از ثبت‌نام در سایت اداره مالیات می‌بایست با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام به تشکیل پرونده فیزیکی کنید. توجه داشته باشید در صورتی که مدارک و شرایط مد نظر اداره مالیات را دارا باشید پس از انجام تشکیل پرونده کد اقتصادی به شما تخصیص پیدا می‌کند. در ضمن با مراجعه به سایت ثبت‌نام خود را تکمیل و کد اقتصادی خود را به مرحله 45 برسانید.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اشخاص حقیقی:

 • اصل و برابر با اصل مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)
 • اصل و برابر اصل اجاره‌نامه یا اصل و برابر اصل سند (اداری یا تجاری) به نام شخص متقاضی
 • تائیدیه پستی مربوط به آدرس اجاره‌نامه یا سند
 • قبض برق یا قبض تلفن مربوط به آدرس اجاره‌نامه یا سند
 • گواهی امضاء
 • دفترچه تکمیل شده اشخاص حقیقی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اشخاص حقوقی

 • اصل و کپی برابراصل اساسنامه شرکت و (شرکت‌نامه و تقاضانامه) یا (اظهارنامه)
 • اصل و کپی برابراصل آگهی ثبت شرکت و روزنامه تاسیس
 • اصل آخرین روزنامه تاسیس
 • گواهی امضاء دارندگان حق امضاء
 • کپی برابر با اصل مدارک شناسایی همه اعضاء هیئت مدیره
 • اصل و برابر اصل اجاره‌نامه یا اصل و برابر اصل سند (اداری یا تجاری) به نام شرکت و به آدرس ثبتی شرکت
 • مهر شرکت
 • اصل فیش پرداختی نیم در هزار سرمایه
 • دفترچه تکمیل شده اشخاص حقوقی