شرکت مختلط سهامی نوعی از شخصیت حقوقی است ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن شرکاء به دو بخش تقسیم می‌شوند: یک یا چند نفر از شرکاء به عنوان ضامن و مابقی شرکاء فقط دارای سهم می‌باشند.

شرکای ضامن و شرکای سهامدار 

– شرکای سهامدار کسانی هستند که سرمایه ایشان به صورت سهام‌بندی شده می‌باشد و مسئولیتی تا میزان سرمایه خود دارند.

– شرکای ضامن اما سرمایه‌ای دارند که شامل سهام‌بندی نمی‌شود ولی در ازای تمامی قروض شرکت حتی بیشتر از سقف سرمایه‌ آن‌ها در شرکت مسئولیت تضامنی دارند.

– در شرکت‌های مختلط سهامی باید دارای اسم خاص باشند که عبارت مختلط در آن قید شده باشد در ضمن اسم حداقل یکی از شرکای ضامن می‌بایست در اسم شرکت استفاده شود.

– یک سوم از سرمایه شرکت‌های مختلط سهامی به صورت نقدی و دوسوم از سرمایه در تعهد شرکا می‌باشد.

– با توجه به این که شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی می‌باشد، ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را ندارد و مدیریت در این شرکت‌ها مخصوص به شریک یا شرکای ضامن بوده چون در قبال تمامی قروض شرکت مسئولیتی ضمانتی دارد.

شرکت مختلط سهامی

هیئت نظار یا بازرسان

در شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری مرکب از حداقل 3 نفر از شرکاء که توسط مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از ثبت انتخاب میشوند ، تشکیل میشود.

مدت تصدی هیئت نظار برای اولین بار فقط 1 سال میباشد که پس از اتمام مدت ماموریت 1 سال اول بسته به اساسنامه شرکت قابل تمدید میباشد .

اداره شرکت

با وجود این که شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع صلاحیت انتخاب مدیران را ندارد. مدیران شرکت باید متشکل از شریک یا شرکا ضامن شرکت باشد ، چون مسئول تعهدات شرکت بوده و عملکرد بهتری در اداره شرکت به خرج میدهند.