کارت عضویت اتاق بازرگانی حقیقی و حقوقی

کارت عضویت اتاق بازرگانی حقیقی و حقوقی

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیت‌ها مشغولند، می‌توانند با تکمیل برگ عضویت و رعایت شرایط و ارائه مدارك به عضویت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند.

اشخاص حقیقی:

 • داشتن حداقل 20 سال شمسی
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم

تبصره: دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، از مفاد بند 3 مستثنی می‌باشند.

 • دارابودن پروانه فعالیت اقتصادي اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیت‌ها و سایر فعالیت‌هایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته‌های اشتغال معرفی شده‌اند. همچنین، ارائه معرفی‌نامه از پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و یا اظهارنامه کارت بازرگانی اخذ شده از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قابل قبول می‌باشد.
 • امضاء تعهدنامه موضوع ماده 2 آئین‌نامه.
 • پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه (حق عضویت اتاق بازرگانی سالانه مبلغ 4.500.000 ریال است.)

اشخاص حقوقی:

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 • مدیرعامل شخص حقوقی، باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1، 3 و 4 ذیل بند الف ماده 1 باشد و تعهدنامه موضوع ماده 2 آیین‌نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
 • تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تأسیس و آگهی رسمی آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و ارائه آگهی تغییرات بعدي آن به اتاق ذیربط
 • پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه (حق عضویت اتاق بازرگانی سالانه مبلغ 4.500.000 ریال است.)

تبصره 1: کارت عضویت اشخاص حقوقی، بنام شخص حقوقی صادر می‌شود و نام مدیرعامل به عنوان نماینده آن بر روی کارت عضویت درج و عکس وی الصاق خواهد شد.

 اتباع خارجی:

 • اتباع حقیقی خارجی: گذرنامه و تصویر پروانه اقامت
 • اتباع حقوقی خارجی: گذرنامه و مجوز ثبت شعبه، نمایندگی یا شرکت
 • پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه

تبصره 2: در مورد کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، حق ورودی صرفًاً در اولین سال عضویت دریافت می‌شود و دارنده کارت عضویت در سال‌های بعد، جهت تمدید کارت، فقط حق عضویت را پرداخت خواهد نمود. میزان حق ورودي و حق عضویت، هر سال با پیشنهاد هیأت رئیسه اتاق ایران به تصویب هیأت نمایندگان اتاق ایران می‌رسد و جهت اجرا، ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3: شاغلین تمام وقت، مستخدمین وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیروهاي مسلح و قوای سه‌گانه نمی‌توانند به عضویت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند. چنانچه پس از صدور کارت عضویت، رابطه استخدامی مذکور کشف یا ایجاد شود، کارت عضویت صادر شده، لغو می‌گردد.

تبصره 4: نمایندگان منصوب دولت در هیأت نمایندگان اتاق‌های تهران و ایران، از موضوع تبصره 3، مستثنی خواهند بود.

در صورتی که تمامی مدارک و شرایط بالا را دارید تنها کافی است با یک تماس با کارشناسان متخصص ما صفر تا صد اخذ کارت بازرگانی خود را به ما بسپارید.